Wednesday, March 24, 2010

Different Kinds of G.yag, 'Bri mo , etc.
g.yag la nang gses dbye ba /

rog po / dkar po / khra gu / sngo dkar / sngo nag / gdong po / gva zur / gA pa / ga khra / mgo rog / kham spu / kham khra / kham dkar / ser po / ser khra //


Differentiated by Age [lo tshad ni]

be'u / gdung po / bshad pa / grus po / nyis grus / gsum pa / bzhis pa zhes rtsis //


'bri mo la nang gses /

'bri mo rong mo / 'bri mo rong cu / 'bri mo kham dkar / 'bri mo gdong mo / 'bri mo smin drug / 'bri mo gad dmar / 'bri mo gva zur / 'bri mo sngo dkar / 'bri mo kham dkar / kham nag //

lo tshad ni /

be'u / gdung mo / bya ma / tang ma / nyis mo / gsum ma /


lug la nang gses /

'brog lug dang zhing pa'i lug la khyad par yod / 'brog lug rnams rkang rus che ba dang ngo ri dvangs ba rA bcus 'khor ba dang bal rtsa dam pa bcas yod /
zhing lug rnams rkang rus chung ba dang bal rtsa lhod pa bal spu bzang ba yod //

lug dkar tog / ngo dmar / nag se / dmar smug / lug gro mo / lug khra rtsa / khra shur / kha skya / kha sngon / khri dkar / khri nag / nag khra bcas yod //

g.yang lug ni /

rva co drug pa / rva co bzhi pa / rva co gsum pa bcas g.yang lug yin //

lo tshad ni /

lug gu / lag ga / tshe thong / snyid pa / shur pa / kha gang / phyugs kho gcig / phyugs kho gnyis nas gsum zhes rtsis //

lug mo la /

lag ga / tshe mo / snyid na / shur ma / kha gang nas phyugs kho gcig rtsis //


ra la nang gses /

ngang ma / rdzi mo / rgya tshas / rong mo / sngo nag / sngo dkar / sab khra / kham ma / gang rgya / mgo nag bcas so //

lo tshad ni /

re'u / rtsi spu / gre pho / shur pa / kha gang dang /
gre mo / snyid na / shur ma / kha gang nas phyugs kho gcig phyugs kho gnyis bcas rtsis //


khyi la nang gses /

zang khyi / bod khyi / sha khyi / shag rtsa / rgya khyug / hab sog //


No comments:

Post a Comment